About JNA

Executive Board Members

[ June 2017 - June 2018 ]
President Toshiko Fukui
Vice President Reiko Kikuchi
Noriko Saito
Tomoya Akiyama
Executive Director Kumiko Ii
Executive Officer Ikumi Nakaita
Rieko Kawamoto
Hamako Katsumata
Kumiko Yoshikawa
Masami Kumagai
Akiko Araki
Auditor Yoshiko Yamamoto
Kayoko Nakai
Kimio Nagashima
Shiro Hosaka

Top of Page